Over Stichting AJM

Bestuur

Voorzitter
Susanne Mans
voorzitter@ajm-montfort.nl

Secretaris
Inge Mans
secretaris@ajm-montfort.nl

Penningmeester
Richard Geilen
penningmeester@ajm-montfort.nl

Bestuursleden
Laura Mom
Vivian van Pol

Tessel Schreurs

bestuur@ajm-montfort.nl

Clubavonden

Maandag

Groep 3 / 4

Ed Coenen

Milou Cremers

Inge Mans

Annika Schulz

Angel Schoenmakers

Tessel Schreurs

Ilse Simons

Groep 5/6/7/8

Susanne Mans

Siem Nissen

Jiske Wolters

Stuurgroep Speelweek

Stuurgroepleden

Marco Cremers

Mirko Eijkelberg

Susanne Mans

Laura Mom

Siem Nissen

Janine Peeters

Jenny Peters

Vivian van Pol

Nout Ruijten

Tessel Schreurs

Jiske Wolters

Privacybeleid

Stichting AJM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting AJM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  Als Stichting AJM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Opgave kinderen en leden
Doel: Opgaves verschillende activiteiten en lidmaatschap
Persoonsgegevens: NAWTE + eventuele dieetwensen en alergieen waar rekening mee gehouden dient te worden.
Overeenkomst: opgaveformulier
Verwerkingen: Administratie, groepsindeling, subsidieaanvraag gemeente.
Verwerkt door: Degene die groepsindeling maakt en Secretaris
Bewaartermijn: Gedurende het lidmaatschap en daarna maximaal 2 jaar, voorts alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Vrijwilligers
Doel: Aanhouden van leiding voor kindervakantiewerk, contacteren voor informatie en om te benaderen of men weer leiding wil zijn.
Persoonsgegevens: NAWTE (ook hier eventueel dieetwensen)
Overeenkomst: Mondeling
Verwerking: Administatie, groepsindeling, contactpersonenlijst bij het toesturen van informatie.
Verwerkt door: Secretaris
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 3 jaar.

Sponsoren
Doel: Sponsoring
Persoonsgegevens: Bedrijfsgegevens (KvK). naam bedrijf, adres, eventueel tel. nr of emailadres als de sponsor wenst op deze manier gecontacteerd te worden.
Overeenkomst: Sponsorcontract en modelinge toezegging.
Verwerking: Administratie, Financieel overzicht sponsoring en pakket informatie waarbij de vermelding zoals in het pakket beloofd wordt, kan worden aangehouden.
Verwerkt door: Verantwoordelijke sponsoring.
Bewaartermijn: Gedurende lidmaatschap of gebruik en 12 maanden daarna en voorts alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Foto’s activiteiten
Doel: Sfeerimpressie
Persoonsgegevens: Foto´s
Overeenkomst: Opgaveformulier activiteiten
Verwerking: Facebookpagina en eigen website.
Verwerkt door: Verantwoordelijke website.
Bewaartermijn: Zolang er toestemming is door ouders ander maximaal 2 jaar na activiteit.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Vermelding van u bedrijfsnaam als dank voor de sponsoring in Weekblad Montfort
 • Vermelding van u bedrijfsnaam als dank voor sponsoring op onze eigen Facebookpagina
 • Vermelding van u bedrijfsnaam als dank voor sponsoring op onze eigen website.

Bovenstaande vind alleen plaats op het moment dat u dit aangeeft in het contract. Het is ten alle tijden mogelijk om aan te geven dat u dit voor één of meerdere van deze doeleinden niet wilt.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting AJM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting AJM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
 • Wij minimaliseren de verstrekte informatie zoveel als mogelijk. Zo worden bijvoorbeeld u telefoon en adres niet gedeeld met alle leiding van de groepen. In geval dit nodig is moeten zij hiervoor het bestuur contacteren. Zij zijn de enige die u in geval van nood benaderen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Stichting A.J.M.
Johan Frisolaan 14
6061 CN
Posterholt
bestuur@ajm-montfort.nl